பிந்திய செய்திகள்

மத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் முன்னேற்ற ஆய்வு அமர்வுக் கூட்டம் கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்களின்...
சர்வதேச எழுத்தறிவு தினத்தை முன்னிட்டு பாடசாலை செல்லவேண்டிய வயதில் பாடசாலைச் செல்லாத பிள்ளைகள் தொடர்பாக ஏராளமான...
கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்களின் கருத்திற்கமைய, 2017 ம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் கீழ் கலை...

குறிக்கோள் & தொலைநோக்கு

“இளமையின் குரல்” – “இளைஞர் குரலுக்காகவே நாடு”


“குரல் எழுப்ப வல்லவர்களுக்காக குரல்எழுப்புதல்
 குரலை எழுப்பி எதிர்கால வாய்ப்புக்களைப் பெறுங்கள்
 இலங்கையின் எதிர்காலத்தை இளைஞர்தம் கரங்களில் தருவதே என் குறிக்கோல்”

சமீபத்திய காணொளி

LATESTAudio

Search