අද අර්බුධය තිබෙන්නේ පොහොට්ටුවේ

මුද්‍රණය

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මව්බිම පුවත්පත සමග පැවති සාකච්ඡාව