නිකවැරටිය නගරයේ පැවති ජනාධිපතිවරණ ජනහමුව

මුද්‍රණය