ජනපති ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන ගමනේ කුලියාපිටිය ජනතා ශක්තිය .

මුද්‍රණය