වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

2017 02 01 මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යපෘතියේ දෙවන අදියර (මීරිගම -කුරුණෑගල) ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යපෘතියේ දෙවන අදියර (මීරිගම -කුරුණෑගල) ඉදිකිරීම් අරාම්භ කිරීම ගරු අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අවස්ථාවට එක්වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා දැක්වූ අදහස් Views expressed by Hon. Minister of Education, Akila Viraj Kariyawasam who participated at the inauguration ceremony of the construction of the Second Stage of Central Express highway (Mirigama-Kurunegala) held at which Hon. Prime Minister, Ranil Wickremesinghe was the Chief Guest. கேளரவ பயீரதமர; ரணயீல; வயீக;கயீரமசயீளூ;கள; அவர;களை பயீரதம அமைச;சராகக; கோண;டு நயீகடி;ந;த மத;தயீய அதயீசூவக பாதையயீன; ,ரண;டாவது கட;ட (மஞரயீகமை – குரநாகலை) நயீர;மாண ஆரம;ப வயீடிhவயீல; கேளரவ கல;வயீ அமைச;சர; அகயீல வயீராஸ; காரயீயவசம; தேரயீவயீத;த கருத;துக;களாவன.
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 3234

Search