වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතියට තීරණ රැසක් 2017 02 08

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතියට තීරණ රැසක් கல்வித் துறையினை மேம்படுத்தும் பல தீர்மானங்கள் MORE DECISIONS TO ENHANCE EDUCATION SECTOR Ø විදුහල්පතිවරුන්ගේ දීමනාව රු. 6,500 දක්වා ඉහළට Ø ගුරු උපදේශක සේවය ස්ථාපිත කෙරේ Ø වතු පාසල් හා ධර්මාචාර්ය ගුරු සහායක දීමනාව රු. 6,000 සිට 10,000 දක්වා වැඩි කෙරේ Ø ජාතික පාසල්වලට උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 1,093 ක් බඳවා ගැනීමට පියවර Ø ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ප්‍රාථමික සහ 6-11 ශ්‍රේණිවල සියලුම ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට පියවර Ø ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයට බඳවාගැනීමේ වයස් සීමාව 30 සිට 35 දක්වා ඉහළට Ø උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ස්වේච්ඡා හා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන්නන් 1,732 ක් සුදුසුකම් මත ගුරු සේවයට එක් කෙරේ Ø கல்வித் துறையினை மேம்படுத்தும் பல தீர்மானங்கள் Ø பாடசாலை அதிபர்களின் கொடுப்பனவு ரூ 6,500 அதிகரிப்பு Ø பெருந்தோட்ட மற்றும் மறைப் பாடசாலை உதவியாளர்களின் கொடுப்பனவு ரூ 6,000 த்திலிருந்து ரூ 10,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. Ø தேசிய பாடசாலைகளுக்கு 1,093 பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சேர்க்கப்பட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. Ø தேசிய மற்றும் மாகாண பாடசாலைகளில் உள்ள ஆரம்பக் கல்வி மற்றும் 6 முதல 11ம் ஆண்டு ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்பிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன. Ø ஆசிரியர் கல்வி சேவையில் இணைவதற்கான வயது உச்சவரம்பு 30 இல் இருந்து 35 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. Ø வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் 1,732 சுயேச்சை மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஆசிரியர்கள் தத்தம் தகைமைகளின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவர் Ø Payments to Principals increased by Rs. 6,500 Ø Establishment of Teacher Advisory Service Ø Estate and Religious Teacher Assistants payments to be increased to Rs. 10,000 from Rs. 6,000 Ø Steps taken to recruit 1,093 graduate teachers to Nationals Schools Ø Steps taken to fill vacancies that exist in National and Provincial schools for primary and grades 6-11 Ø The age limit for appointment of teacher Educational Services to be raised from 30 to 35 years. Ø 1,732 voluntary and contract basis teachers in the Northern and Eastern provinces will be absorbed into teacher services according to their qualifications.
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 14997

Search