ජාතිවාදයට කිසිදු ඉඩක් නැහැ

වත්මන් රජය යටතේ මේ රටෙහි ජාතිවාදයට කිසිදු ඉඩක් නැහැ. - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 9098