වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

ITN ගිරය Program 2015.12.10

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා ගිරය වැඩසටහනට සහභාගි වෙමින්
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 14734

Search