දේශපාලන භේදයකින් තොරව ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව සඳහා සුදුස්සන් පත්කිරීම අප අමාත්‍යාංශයේ වගකීමයි ”
දේශපාලන භේදයකින් තොරව ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව සඳහා සුදුස්සන් පත්කිරීම අප අමාත්‍යාංශයේ වගකීමයි ”
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 4492