නවතම පුවත්

අධ්‍යාපනයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් රේඛීය සහ පළාත් යන අධ්‍යාපන අංශයන් එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි. ” - අධ්‍යාපන...
විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්.එම්.එන්. ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත අනුයුක්ත කර තිබෙනවා. ඒ විභාග...
ඉදිරියේ දී පාසල් විෂය නිර්දේශය ස‍ඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය අනිවාර්ය කිරීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන...
වර්තමාන අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන පරිදි අධ්‍යාපනය සකස් කිරීම සහ පාසල් පද්ධතියේ පවතින අසමානතා දුරලමින් සියලු දරුවන්ට...
ශ්‍රී ලාංකීය උරුමයන් අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් සංරක්ෂණය කිරීම උදෙසා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search