නවතම පුවත්

"තුන්කල් දකින නායකත්වය" එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ 2018 යල කන්නයේ වගා හානී වූ ගොවීන් සඳහා වන්දි මුදල් ප්‍රධානය කිරීමේ අවස්ථාවේ සිදුකළ කථාව

Search