பிந்திய செய்திகள்

நவீன உலகிற்கு ஏற்ற ,புதிய அறிவு மற்றும் திறமைகளுடன் முன்னேற்றம் காணும் திறமையான மாணவர்களை கல்வியின்  ஊடாக...
கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம்    13 வருட உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட கல்வி திட்டத்தின் கீழ் தொழிற் பயிற்சி...
கல்வித் துறையின் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில்  கல்வி அமைச்சர் சட்டத்தரணி அகில விராஜ் காரியவசம் வழிகாட்டலின்...
பாராளுமன்றத்தில் கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் தற்போது பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள புதிய கல்வி சட்டமூலத்தின்...
13 வருட உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டம், கல்வி டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்பட்டமை, பாடசாலை கல்விக்கு புதிய...

குறிக்கோள் & தொலைநோக்கு

“இளமையின் குரல்” – “இளைஞர் குரலுக்காகவே நாடு”


“குரல் எழுப்ப வல்லவர்களுக்காக குரல்எழுப்புதல்
 குரலை எழுப்பி எதிர்கால வாய்ப்புக்களைப் பெறுங்கள்
 இலங்கையின் எதிர்காலத்தை இளைஞர்தம் கரங்களில் தருவதே என் குறிக்கோல்”

சமீபத்திய காணொளி

LATESTAudio

Search