නවතම පුවත්

ශිෂ්‍යෝදා විශේෂ හා අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය පිළිබද ජාතික ආයතනය සිසුඅයිතියට පත්කළ ඉතිහාසගත මොහොත

දිවයින පුරා එකම දිනක පාසල් ව්‍යාපෘති 500ක් සිසු අයිතියට පත්වූ දිනයේ ඒ හා සමගාමී ව ශිෂ්‍යෝදා විශේෂ හා අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය පිළිබද ජාතික ආයතනය සිසුඅයිතියට පත්කළ ඉතිහාසගත මොහොත .

Search