නවතම පුවත්

මන්ත්‍රීන්ගේ නියෝජනයෙන් 25% ක් 'කාන්තාවන්ට ලබාදීම' සුවිශාල දේශපාලන තීර්ණයක්

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලක්වනිතා බලමණ්ඩලය පැවැත්වුණා. ඒ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් , කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් නායක, හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙම බලමණ්ඩලය සංවිධානය කිරීමෙහිලා ලක්වනිතා සභාපතිනි අචිනි ලොකුබණ්ඩාර , දොඩන්ගස්ලන්ද ප්‍රා.ස. මන්ත්‍රීනි ඉන්ද්‍රානී විජේසිංහ හා අනෙකුත් මන්ත්‍රීනියන් ඇතුලු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවගේ දේශපාලන අයිතිය තහවුරු කරන පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන මන්ත්‍රීන්ගේ නියෝජනයෙන් 25% ක් කාන්තාවන්ට ලබාදීම අති සුවිශාල දේශපාලන තීරණයක් බව හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා එහිදී සඳහන් කළා. තමා අධ්‍යාපන අමාත්‍යයවරයාව සිටියදි ගර්භණී ගුරුවරියන්ට සාම්ප්‍රදායික නියමයන්ට යටත්වෙමින් පීඩාකාරී සාරී ඇදීම ඉවත්කර නිසි ඇඳුමක් තීරණය කිරීමට හැකිවීම අභියෝග ගණනාවක් මධ්‍යයේ ගත් තීරණයක් බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් එහිදී ප්‍රකාශ කළා.

Search