වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරිය වසම්

රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ තීරණාත්මක වෙනස්කම් රැසක් කරන්නට පසුගිය වසර තුළ හැකියාව ලැබුණා
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 14916

Search