වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

pandit . W.D. Amaradewa

හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයාණනි ඔබට නිවන් සුව. உலகப்புகழ் வாய்ந்த இசை மாமேதைக்கு அஞ்சலி. My deepest sympathies at the demise of Music Maestro
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 3568

Search