වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

Thurstan College annual prize-giving 11-03

තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය වාර්ශික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය ඊයේ (11-03) අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විද්‍යාලීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුනා. கொழும்பு தர்ஸ்டன் வித்தியாலயத்தின் வருடாந்த பரிசளிப்பு வைபவம் நேற்று (03-11-2016) கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்களின் தலைமையில் வித்தியாலய வளாகத்தில் நடைபெற்றது. The annual prize-giving ceremony of the Thurstan College was held yesterday (3rd) at the College premises under the distinguished patronage of Minister of Education, Hon. Minister of Education, Akila Viraj Kariyawasam.
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 4477

Search