වීඩියෝ ගැලරිය

ගිරය 2016-11-24

ස්වාධීන රුපවාහිනී සේවය විකාශනය කරන ගිරය ප්‍රවෘත්ති වැඩසටහන සමගින් ඊයේ (24) රාත්‍රියේ ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිලවිරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා එක්වුණා.
Category: Video Gallery | Created by: CCP User | Hits: 8373

Search